Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Postępowanie nr 507 / 2006

I. Zamawiający:
Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. Łódź ul. Piotrkowska 58,
Regon: 47078276000000 Nr lokalu: 28, bud. „C" Rejon Energetyczny Radomsko ul. B. Joselewicza 6,
97-500 Radomsko. Tel. 0-prefix-44 685 82 00 , Fax: 0-prefix-44 685 82 02

II Ogłoszenie o planach:
Nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach.

III. Osoba uprawniona:
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
Arkadiusz Wilk Rejon Energetyczny Radomsko ul. Berka Joselewicza 6,
97-500 Radomsko, Bud. „C" Nr lokalu: 28 Tel: 0-prefix-44 685 82 62 ;
E-mail: wilka@zelt.lodz.pl
Godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 08:00 - 14:00

IV. Informacje o przeprowadzeniu przetargu:
Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na
„Przegląd eksploatacyjny 4 szt. budynkowych stacji transformatorowych SN/nN na terenie RE Radomsko"
Miejsce realizacji zamówienia: RE Radomsko
Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Nie dopuszcza się możliwości składanie ofert równoważnych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

V. Termin (okres) realizacji zamówienia:
Wymagany: 30.09.2006r.

VI. Warunek złożenia oferty:
Wpłata wadium w wys. 300,00zł. dla każdej z 4 szt. stacji transf., na którą zostanie złożona oferta (np. jeżeli oferent składa ofertę na przegląd 4 szt. stacji, to wpłaca 1.200,00 zł. wadium)

VII. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Cena (koszt) 100,00%

VIII. Wykluczenia:
W przetargu mogą brać udziału oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki określone w siwz.
IX. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: w sekretariacie Dyrektora Rejonu Energetycznego Radomsko, budynek „A", nr lokalu: 18
Termin do 28.07.2006 godz. 9.00.

X. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego, budynek „A", nr lokalu: 18
Termin 28.07.2006r. godz. 13.50 .